GDPR-tietosuojaseloste

T:mi Apu-Kameleontti on yrittäjä Terhi Isosompin kotipalveluihin, yrityssiivouksiin, sekä asiakirjapalveluihin keskittynyt yhden hengen toiminimiyritys, jossa ei ole lainkaan ulkopuolisia työntekijöitä.

T:mi Apu-Kameleontti noudattaa tietosuoja-asioissa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä. Huolehdin aina henkilötietojesi huolellisesta ja lainmukaisesta käsittelystä. Tietojenkäsittelystä vastaa yrittäjä yksin.

Käytän, kerään, suojaan ja tarvittaessa siirrän henkilötietosi aina luotettavasti ja turvallisesti.TIETOSUOJASTA VASTAAVA REKISTERINPITÄJÄ

Yrityksen nimi: Tmi Apu-Kamelontti

Yrittäjän nimi: Terhi Isosomppi

Y-tunnus: 2494821-8

Osoite: Lehmäjärventie 45

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: Kaustinen

Puhelinnumero: 040 120 5789

Sähköpostiosoite: terhi.isosomppi@gmail.com


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakastietoja, laskutustietoja, asiakkaan antaman yhteyshenkilön tai yhteystahon tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, sekä markkinointiin. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, sekä lakisääteiset velvoitteet.


TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE

Asiakkaan tietoja kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään, ja niitä käsitellään asiakkaan suostumuksella.

Sosiaalihuoltopalveluasiakkaiden tietoja voidaan kerätä asiakkaan suostumuksella myös omaisilta. Tarvittaessa rekisteriin kerätään myös niiden omaisten tiedot, joille asiakkaan tietoja saa luovuttaa.

Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, laskutukseen ja markkinointiin. Perusteena on lakisääteiset velvoitteet, sekä yrityksen oikeutettu etu harjoittaa laillista liiketoimintaa Suomessa.

Rekisterinpitäjä kerää lisäksi arvonlisäverottoman sosiaalipalvelun piiriin kuuluvilta toiminnanrajoitteisilta henkilöiltä sosiaalihuoltopalvelulain, sekä veroviranomaisen vaatimat tiedot. Tietojen kerääminen perustuu sosiaalihuoltopalveluasiakkaan oikeutettuun etuun saada palvelut ilman arvonlisäveroa. Tietojen keräämisen perusteena on myös rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite tietojen keräämiseen, erityisiä henkilötietoryhmiä koskevan tietosuojalain puitteissa.

Yksittäisistä henkilöistä kerätään vain tarpeelliset tiedot siinä laajuudessa, joka on niiden käsittelyn tarkoitusten kannalta välttämätöntä.


TOIMINNASSA NOUDATETTAVAT LAIT

henkilötietolaki 523/1999

sosiaalihuoltolaki 1301/2014

kuluttajansuojalaki 393/2014

sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004

arvonlisäverolaki 1501/1993


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaalta kerätään laskutukseen ja markkinointiin tarvittavat nimi- ja osoitetiedot, sekä laskutukseen liittyvät muut lisätiedot, mikäli laskutettava on muu kuin asiakas.

Arvonlisäverottoman sosiaalihuoltopalvelun piiriin kuuluvilta asiakkaista kerätään lisäksi seuraavat tiedot:

  • Asiakkaan kuvaus jokapäiväisen toimintakykynsä haitasta ja alentumasta.
  • Palvelun tavoite
  • Palvelun laatu, tuntimäärä ja suoritusajankohta
  • Henkilöt, joille asiakkaan tietoja saa luovuttaa
  • Yhteyshenkilö hätätapauksessa


TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakkaiden tiedot säilytetään seitsemän vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Arvonlisäverottoman sosiaalihuoltopalvelun piiriin kuuluvien asiakkaiden tiedot säilytetään yksitoista vuotta asiakassuhteen päättymisestä.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään, henkilön omaiselta tai henkilön lailliselta edustajalta.


TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle ilman asiakkaan kirjallista suostumusta, tai perusteltua syytä. Perusteltuja syitä ovat tietojen luovuttaminen lain sallimissa rajoissa viranomaisille tai henkilötietojen luovuttaminen perintäyhtiölle myöhästyneen laskusaamisen tai muun velkasaamisen perimiseksi.

Hankkiessaan palveluita toiselta palvelujen tuottajalta tai luovuttaessaan tietoja toiselle palveluntuottajalle Tmi Apu-kameleontti sopii rekisterinpitoon ja tietojen käsittelyyn liittyvistä tehtävistä ja vastuusta kirjallisesti, sekä varmistuu siitä, että asiakastietojen salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta koskevia säännöksiä noudatetaan.

Asiakastiedot voidaan luovuttaa uudelle omistajalle toteutuneen yrityskaupan jälkeen.


MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Asiakkaan laskutustiedot ovat tallennettuna sähköiseen Zervant-laskutustietojärjestelmään. Muita ulkopuolisia järjestelmiä ei käytetä.


HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN EU-MAIDEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Yrityksen kotisivuilla ei käytetä evästeitä.


REKISTERIN SUOJAUS

Laskutuksessa käytettävät asiakastiedot ovat sähköisessä muodossa. Sähköiset tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu palomuurilla, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Sosiaalipalveluasiakkaiden palvelusopimukset ja -suunnitelmat säilytetään paperiversiona lukollisessa kaapissa. Sosiaalipalveluasiakkaan tiedot ovat salassa pidettäviä.


AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.


ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on perustellusti oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.